1- كسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند.


2- كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء میكنند دیر منطق را قبول می‌كنند و بیشتر غیر منطقی هستند.


3- كسانی كه از خطوط عمودی استفاده میكنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.


4- كسانی كه از خطوط افقی استفاده میكنند انسان‌های منظّم هستند.


5- كسانی كه با فشار امضاء می‌كنند در كودكی سختی كشیده‌اند.

 

(می توانید برای خواندن بقیه ی توضیحات به ادامه ی مطلب رجوع نمایید. )


 

6- كسانی كه پیچیده امضاء می‌كنند شكّاك هستند.


7- كسانی كه در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند.


8- كسانی كه در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.


9- كسانی كه اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.


10- كسانی كه به حالت دایره و بیضی امضاء می‌كنند، كسانی هستند كه میخواهند به قله برسند.


11- کسانی که الان دارن روی برگه امضا میکنند خیلی خنگ هستند که یادشون نیست امضا شون چه شکلیه.

 

پ ن: عكس مربوط به پست یك نقاشی است كه تماماً با خودكار كشیده شده است.