نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

 

 

می گوید: هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم.

 

 بخشش آن نیست که چیزی به من بدهی که من از تو بیشتر به آن نیاز دارم، بلکه آن است که چیزی را به من ببخشی که خودت بیشتر از من به آن احتیاج داری. 

 

 شاید کسی را که با او خندیده ای فراموش کنی , اما هرگز کسی را که با او گریسته ای از یاد نخواهی برد.

 

 اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

  

هیچ وقت مغرور نشو برگا وقتی می ریزن که فکر می کنن طلا شدن!!!

 

 

(می توانید برای خواندن ادامه ی این جملات زیبا به ادامه ی مطلب رجوع کنید.)

 

وقتی دهکده ای می سوزد همه دودش را می بینند ولی وقتی قلبی می سوزد کسی شعله اش  را نمی بیند.

  

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت است و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن.

 

 فرصتها هرگز از دست نمی روند بلکه فقط به فرد دیگری داده می شوند .

 

 قیافه ارث آدماست ولی قلب برای خود آدماست

 

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.