تلفن زنگ می خورد. . .

گفتگوی دو دختر پای تلفن:
سلام عشقم، قربونت برم. چطوری عسل؟ فدات شم... می بینمت خوشگم... بوس بوس

گفتگوی دو پسر پای تلفن:
بنال... بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای؟ خفه شو دیگه الان ساعت چهاره  و نیمه. د گمشو راه بیفت دیگه کره خر !!

بعد از قطع کردن تلفن :

دخترها:
واه واه واه !!! دختره ایکپیریه بی فرهنگ چه خودشم میگیره اه اه اه انگار از دماغ فیل افتاده حالمو بهم زد

پسرها:
بابا عجب بچه باحالیه این حمید خیلی حال میکنم باهاش خیلی با مرامه!

 

شما كدام مكالمه را بیشتر می پسندید؟!   اصلاً چنین چیزی حقیقت دارد؟!