نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

 

 

وقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو«همه اش تقصیر من بود .

 

اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید .

 

آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .

 

وقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در کنار تنور ایستاده است .

 

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .

 

 

(می توانید برای خواندن ادامه ی این جملات زیبا به ادامه ی مطلب رجوع نمایید.)

استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .

 

بیش از هر چیز نخست بدان که چه میخواهی .

 

بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا .

 

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.

 

عادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند .