نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

سه جمله برای موفقیت:ا  دانستن بیش از دیگران  - كار كردن بیش از دیگران  -  انتظار كمتر از دیگران .........


اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان
ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .

وقتی برنده میشوی، نیازی به توضیح نداری! ....  وقتی می بازی نباید آنجا باشی كه توضیح دهی!ا.........

هیچگاه در دنیا خود را با دیگران مقایسه نكن! كه اگر چنین كنی به خود توهین كرده ای!

برنده شدن همیشه به این معنی نیست كه اولین باشی، بلكه بدین معنی است كه بهتر از قبل عمل كرده باشی! .........

 من نخواهم گفت كه هزار بار اشتباه كرده ام! بلكه خواهم گفت: هزار راه پیدا كرده ام كه نتیجه نادرست خواهد داد!

قبول كنید كه هركسی خطرناك است و قبول كنید كه هیچكس خیلی خطرناك! نیست! 

 اگر كسی بگوید كه هرگز در زندگیش استباه نكرده است بدین معنی است كه هرگز سعی نكرده است چیز چدیدی را آزمایش كند!  


تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .
 

چهار چیز را هیچگاه نشكنید: اعتماد، قول، رابطه و قلب! زیرا اینها وقتی می شكنند، صدایی ندارند ولی درد زیادی دارند!