هشدار: این مطلب صرفاً جنبه طنز دارد و من هیچ مشکلی با پسرها و یا دخترها ها ندارم.

تفاوت پسرها و دخترها در افتادن:

پسر در حال راه رفتن ...


زااااارت (صدای زمین خوردن)
رفیق پسر: اوه اوه ؟؟؟؟؟؟؟؟چه مرگت شد شاسکول ؟ خاک بر سرت آبرومونو بردی ؟؟؟؟؟، پاشو الاغ ؟؟؟؟! (شپلخخخخخ "صدای پس گردنی")
یک رهگذر: چیزی مصرف کردی؟یکم کمتر میزدی خب!
یک خانوم جوان رهگذر: ایییییش پسر دست و پا چلفتیِ خنگ!

 


دختر در حال راه رفتن...

 

دوفففففففسک (زمین خوردن به دلیل نقص فنی در قسمت پاشنه کفش)
رفیق دختر: اوا خاک عالم !!!جیگرم خوبی؟ فدات شم! الهی بمیرم! چی شدی تو یهو؟ وااااااااااای...
یک رهگذر: دخترم خوبی؟ فشارت افتاده؟ میخوای برسونمت دکتری جایی؟
یک پسر جوان رهگذر: ای وای خانوم حالتون خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من ماشینم همینجا پارکه یه لحظه وایسین،با این وضع که دیگه نمیتونین پیاده برین.(این پسرا چقد مهربونن!)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اولین سوال دخترا در شروع ترم:

استاد منابع امتحانی چیا هست؟

اولین سوال پسرا در شروع ترم:

استاد نه ونیمُ ده می‌دین؟؟