نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

 

           هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده .

               براون

 

               امید با مرگ هم به گور نمی رود .

             شیلر

 

          مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد .

              دیل کارنگی

 

          هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .

             گوته

 

              همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ عشق از جنس چیست ؟ این فرا طبیعی از کدامین طبیعت جاری شده است؟ زیبایی زاده ی عشق است. عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها . توجه ای متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بی پیرایه است . توجه ای زنده به همه ی زندگی ها .

              بوبن

 

(می توانید برای خواندن مابقی جملات، به ادامه ی مطلب رجوع فرمایید.)

       فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ......

کریستیان بوبن

 

      سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست .

رنان

      با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی .

ژرژهربرت

 

     با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید .

زنون

 

     برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد .

پلوتارک