ّنام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

 

 

سخنی از گوته

Everybody wants to be somebody, nobody wants to grow.

 

Johann W. von Goethe

 

هرکسی میخواد کسی بشه اما هیچکس نمیخواد بزرگ بشه.

 

 

شکست تنها یک چیز را ثابت می کند: اینکه اراده و قصدمان برای پیروزی کافی نبوده است.

 

 

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد . تنها انسان بودن کافی است.

 

اولین قانون خداشناسی است . اولین قانون را که اجرا کردی به هیچ قانون دیگری نیاز نخواهی داشت.

 

 

 

 

 (می توانید برای خواندن ادامه ی جملات به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.)

 

     هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده .

براون

 

    امید با مرگ هم به گور نمی رود .

شیلر

 

     مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد .

دیل کارنگی

 

      هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .

گوته

 

    همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ عشق از جنس چیست ؟ این فرا طبیعی از کدامین طبیعت جاری شده است؟ زیبایی زاده ی عشق است. عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها . توجه ای متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بی پیرایه است . توجه ای زنده به همه ی زندگی ها .

بوبن